Δείκτης φυλλικής επιφάνειας – LAI Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Γεωργία Ακριβείας - Φυτά Δείκτης φυλλικής επιφάνειας – LAI

Κατηγορίες


Φορητό  εύχρηστο όργανο για αναλύσεις πα ραμέτρων θόλου καλλιεργειών. Η λειτουργία του οργάνου βασίζεται σε έναν πολυαισθητήρα μήκους 1 μέτρου ο οποίος μετρά την PAR ακτινοβολία. Το όργανο έχει  την  δυνατότη τα λειτουργίας είτετελείως αυτόνομα με την χρήση ενός φορητού οργάνου μέτρησης κατα γραφής και ανάλυσης των μετρήσεων είτε με απευθείας σύνδεση με υπολογιστή. Το όργανο μετρά την προσπίπτουσα καθώς και την διερχόμενη PAR ακτινοβολία σε θόλους φυτικών καλλιεργειών.

Το όργανο συνοδεύεται από δεύτερο αισθητήρα χάρη στον οποίο είναι δυ νατός ο προσδιορισμός της αναλογίας μεταξύ της απευθείας και της εξ διαχύσεως προσπίπτουσας PAR ακτινοβολίας πάνω στην καλλι έργεια. Το όργανο προσφέρει απευθείας υπολογισμό και ένδειξη του LAI (Leaf Area Index). Η ηλεκτρονική μονάδα είναι ένας πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής πολύ μικρών διαστά σεων και διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ευκρίνειας. Η χρήση της ηλεκτρονικής μονάδας είναι εξαιρετικά εύκολη καθώς το λογισμικό είναι δομημένο στην μέθοδο των εικονιδίων και των menus (όπως ακριβώς τα WINDOWS).