Κατηγορίες


 Το λογισμικό μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό σταθμών. Έχει την δυνατότη τα αυτόματης δημιουργίας αρχείου βάσης δεδομένων και αρχείου ASCII με τις πρωτο γενείς τιμές όλων των παραμέτρων που μετράνε οι σταθμοί. Για κάθε σταθμό τηρείται ανεξάρτητο αρχείο βάσης δεδομένων και αρχείου ASCII. Έχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αρχείου με τις ημερήσιες τιμές της EΤο. Το λογισμικό αυτόματα ανιχνεύει προβλήματα σύνδεσης με τους σταθμούς, προβλήματα επικοινωνίας του υπολογιστή με το modem και τυχόν υπερβάσεις ορίων κατά την διάρκεια μεταφοράς των μετρήσεων. Το λογισμικό παράγει αυτόματα ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες αναφορές, με αυτόματο υπολογισμό μεγίστου, ελαχίστου, μέσου όρου, αθροισμάτων, κτλ.